Budowa domu letniskowego

Budowa domku letniskowego, nawet jeśli w planach ma to być tylko budynek sezonowy, jest wedle przepisów traktowana jako budowa normalnego domu jednorodzinnego. Dlatego w tym celu należy uzyskać odpowiednie pozwolenie, ponieważ nie będzie to budynek tymczasowy a budowany na stałe. Jest ujęty w przepisach pewien wyjątek, mówiący, że dom nie będący trwale związany z gruntem pozwolenia nie wymaga a jedynie zgłoszenia.

Jednakże kiedy wnikliwiej się przyjrzeć temu zagadnieniu, budynek tymczasowy to taki, który w terminie do 120 powinien zostać rozebrany i przeniesiony w inne miejsce, a przecież zupełnie nie o to chodzi. W takiej sytuacji zgłaszający określa, że we właściwym terminie od momentu rozpoczęcia budowy, że domek rozbierze i przeniesie w inne miejsce, tak więc planując budowę domku wypoczynkowego na długie lata trzeba pozyskać zezwolenie.

Nie powinno to jednak nikogo zrażać, gdyż z reguły pozwolenia takie są wydawane, trzeba jedynie uzbroić się w cierpliwość jeżeli chodzi o oczekiwanie na wydanie właściwych decyzji. W pierwszej kolejności inwestor udaje się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta funkcjonującego na prawach powiatu, aby tam złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Wraz z nim powinno się dostarczyć cztery egzemplarze projektu budowlanego opatrzonego wymaganymi podpisami.

W przypadku zakupu gotowych szkieletowych domków drewnianych także potrzebny będzie projekt, uwzględniający sam budynek i zagospodarowanie terenu wokół niego. Kolejno planujący budowę musi dostarczyć oświadczenie mówiące o prawie do dysponowania daną nieruchomością jak też decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nie jest w posiadaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

Wspomnianą dokumentację trzeba skompletować i złożyć w odpowiednim urzędzie jak najszybciej, ponieważ oczekiwanie na pozwolenie może się przedłużyć. Kiedy je już pozyskamy, pozostaje zawiadomić powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy. Konieczne jest do tego celu również oświadczenie kierownika budowy, mówiące o zobowiązaniu się do wypełnienia wszelkich obowiązków jakie na nim spoczną.

Po zakończeniu budowy także powiadamia się nadzór budowlany dołączając dziennik budowy, protokoły po sprawdzeniu poszczególnych instalacji oraz potwierdzające odbiór wykonawczy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i oświadczenie kierownika budowy o zgodności budowy z projektem, warunkami pozwolenia i o uporządkowaniu terenu budowy.